Z kodem "MAJ" otrzymasz 5% zniżki! Darmowa dostawa przy zakupach od 169zl!
0
Twój koszyk

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego 
Modern Gold Shop

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Modern Gold Shop, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu oraz realizacji tych Umów, w tym postępowania reklamacyjnego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

§1 
DEFINICJE

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

1.​Sprzedawca –Magdalena Kiwak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EMK Shop Magdalena Kiwak z siedzibą w Kolbuszowej ul. Tadeusza Kościuszki nr 9, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141696189, REGON: 522523685, adres e-mail do kontaktu: kontakt@moderngoldshop.pl, realizująca sprzedaż towarów w ramach Sklepu.

2.​Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, który jest dostępny dla Klientów w domenie internetowej: www.moderngoldshop.pl.

3.​Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.​Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.

5. Ustawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn.zm.)

6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, a także możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych Zamówienia, w szczególności: ilość towarów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.

7. Zamówienie – złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oświadczenie woli zawarcia Umowy.

8. Konto Klienta (zwane również Kontem) – konto Klienta prowadzone przez Sklep, oznaczone indywidualnym loginem oraz zabezpieczone poufnym, indywidualnym hasłem wskazanym przez Klienta. Konto umożliwia Klientowi zalogowanie  się do bazy zawierającej podane przez niego dane, służące do realizacji bieżących zamówień oraz historię zrealizowanych już zamówień.

9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do założenia Konta Klienta oraz do korzystania ze Sklepu, niezbędne jest spełnianie przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych tj.:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

b) posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Active X, apletów Javy, JavaScript i cookies;

c) posiadanie aktywnego adresu e-mail;

d) zalecaną minimalna rozdzielność ekranu: 1024×768 pikseli.

2. Klient jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu w zgodzie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób i podmiotów,

c) korzystania ze Sklepu w sposób, który nie będzie zakłócał jego funkcjonowania.

§3 
ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA

1. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest bezpłatne.

2. Aby założyć Konto Klienta należy wpierw wypełnić dane kontaktowe w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Sklepu (nazwa użytkownika,adres e-mail i hasło), a następnie potwierdzić je poprzez zaznaczenie pola „Zarejestruj się”. 

3. Konto Klienta zostanie przypisane do adresu e-mail podanego przez Klienta przy zakładaniu Konta Klienta.

4. Klient może założyć wyłącznie jedno Konto Klienta w Sklepie.

5. Po zakończeniu procesu rejestracji, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link potwierdzający rejestrację. Po naciśnięciu linka, należy zalogować się do Konta

6. W sytuacji zapomnienia hasła do Konta przez Klienta, Klient może skorzystać z jego przypomnienia, wpisując nazwę użytkownika lub e-mail w rubryce dostępnej na stronie www.moderngoldshop.pl/my-account/lost-password/. Po wpisaniu informacji w rubryce, Sprzedawca wysyła Klientowi na adres e-mail odnośnik potrzebny do utworzenia nowego hasła.

7. Klient może samodzielnie dokonywać aktualizacji podanych danych rejestracyjnych do Konta Klienta.

8. Klient w każdym czasie bez podania przyczyny ma możliwość rezygnacji z Konta Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu pod adresem: kontakt@moderngoldshop.pl.

9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do Konta Klienta w sytuacji działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadomi Klienta o fakcie zablokowania dostępu do Konta poprzez przesłanie e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany na Koncie Klienta.

10. Działaniem Klienta na szkodę Sprzedawcy jest min. naruszenie zapisów niniejszego regulaminu, wprowadzenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych,  podejmowanie działań hakerskich w stosunku do zabezpieczeń Sklepu.

§4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia na produkty dostępne na Platformie jest możliwe:

a) poprzez Konto Klienta,

b) bez zakładania Konta Klienta.

2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego art. 543 (pełni rolę informacji handlowej), a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza tym samym natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych towarów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie składania Zamówienia w Sklepie.

3. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego towaru umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, który został oznaczony jako dostępny. Zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie przez Sprzedawcę dokonane poprzez przysłanie informacji e-mail.

4. W sytuacji, gdy konkretny towar nie jest dostępny w asortymencie Sklepu, Klient może skorzystać z bezpłatnej usługi Sklepu polegającej na powiadomieniu dostępności towaru w sklepie, wskazanej w § 9 Regulaminu.

5. Przed złożeniem zamówienia, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich.

6. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów dostawy Zamówienia, które są podawane przy składaniu zamówienia przez Klienta.

7. W celu złożenia Zamówienia należy: 

a) wybrać na Stronie towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b) po dodaniu towaru do Koszyka , należy wybrać sposób dostawy, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”,

c) w kolejnym kroku należy wybrać sposób dostawy,

d) a następnie wpisać dane w formularzu zamówienia

e) w sytuacji wyboru dostawy za pomocą paczkomatu Inpost, należy wybrać odpowiedni paczkomat,

f) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę

8. Klient zawierający Umowę zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza zamówienia prawidłowo oraz podać dane niezbędne do złożenia Zamówienia.

9. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty
elektronicznej nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji.

10. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient nie ma już możliwości jego anulowania lub dokonania jakichkolwiek zmian. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

12. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia informacji o przyjęciu Zamówienia na adres e-mail Klienta.

13. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w 24 godzin w dniu roboczym, od wystąpienia zdarzenia, poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. Jeżeli Klient dokonał już zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci tą płatność na konto bankowe podane przez Klienta.

§5
FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony w sklepie towar:

a) Za pobraniem – gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,

b) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę; przy czym realizacja Zamówienia nastąpi po poprawnym wykonaniu płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych.

2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w ciągu 72 godzin od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

3. Brak dokonania płatności w powyżej wskazanym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.


§6
DOSTAWA

1. Sprzedawca prowadzi dostawę towarów wyłącznie na terytorium Polski.

2. Przy składaniu Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach, dostępnych terminach i kosztach dostawy. 

3. Koszty dostawy ponosi Klient  i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta.

4. Sklep informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy najpóźniej na początku składania Zamówienia.  

5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są na adres wskazany przez Klienta lub do paczkomatu wskazanego przez Klienta.

6. Towary będące biżuterią, dostarczane są wraz z instrukcją użytkowania, którą Klient powinien stosować w ich przy codziennym użytkowaniu towaru.

7. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Czas dostawy Zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

8. Przygotowanie produktu do wysyłki trwa 1-2 dni roboczych. Dostawa zamówienia odbywa się w ciągu 5-7 dni roboczych od realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni do dnia jej zawarcia.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie go na adres Sprzedawcy: EMK Shop Magdalena Kiwak z siedzibą w  Kolbuszowej ul. Tadeusza Kościuszki nr 9, 36-100 Kolbuszowa. Oświadczenie to Klient powinien złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Po odstąpieniu od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

§8
REKLAMACJE I KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku: niezgodności przedmiotu Zamówienia bądź wad towaru oraz jeżeli działania Sprzedawcy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Zgłoszenie reklamacji dokonywane jest drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.moderngoldshop.pl lub w formie e-mail na adres: kontakt@moderngoldshop.pl, nie później niż w terminie 3 dni od odbioru Zamówienia. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis powodu zgłoszenia reklamacji, opis ewentualnej wady produktu, zdjęcie produktu (w sytuacji, gdy zgłoszenie spowodowane jest wadą produktu lub niezgodnością przedmiotu Zamówienia), żądanie Klienta dane transakcji, imię i nazwisko Klienta oraz dane do kontaktu z nim (adres e-mail lub/i numer telefonu).

4. Klient będący Konsumentem może domagać się naprawy towaru lub wymiany na nowy, stosownej obniżki ceny lub odstąpienia od umowy (lecz wyłącznie w sytuacji, gdy wada jest istotna).

5. W sytuacji, gdy podane przez Klienta informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem.

6. Jeżeli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o dokonanie wysyłki towaru na adres Sprzedawcy: ul. Tadeusza Kościuszki nr 9, 36-100 Kolbuszowa,

7. Zgłoszona przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

8. Klient otrzyma od Sprzedawcy informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta podając powody decyzji.

9. Gdy wymiana bądź naprawa towaru okaże się możliwa, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

10. W sytuacji uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedawcę zwrotu tego towaru.

11. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w stosunku do towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę.

12. Kontakt ze Sklepem odbywa się w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00 za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej: kontakt@moderngoldshop.pl,

b) telefonicznie: +48 515 157 208,

c) lub korespondencyjnie pod adresem : ul. Tadeusza Kościuszki 9, 36-100 Kolbuszowa.

§9

USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
(KONTO KLIENTA, NEWSLETTER, POWIADOMINIE O DOSTĘPNOŚCI TOWARU, FORMULARZ KONTAKTOWY,OPINIE O PRODUKCIE, WPIS NA BLOGU) 

1. Sprzedawca realizuje na rzecz Klientów następujące nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną: Konto Klienta, Newsletter, Powiadomienie o dostępności towaru, Formularz kontaktowy, Opinie o produkcie, Wpis na blogu.

2. Nieodpłatne usługi są świadczone na rzecz Klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych w sytuacji działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadomi Klienta o fakcie zablokowania dostępu do Konta poprzez przesłanie e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, figurujący na jego Koncie Klienta.

4. Działaniem Klienta na szkodę Sprzedawcy jest min. naruszenie zapisów niniejszego regulaminu, wprowadzenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych, prowadzenie działań reklamowych w ramach działalności konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy lub promowania innych towarów, podejmowania działań hakerskich w stosunku do zabezpieczeń Sklepu.

5. Rezygnacja przez Klienta z nieopłatnej usługi polegającej na założeniu Konta Klienta odbywa się na zasadach opisanych w §3 ust.6 niniejszego Regulaminu.

6. Rezygnacja przez Klienta z pozostałych nieodpłatnych usług wskazanych w § 9 ust. 1 możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z usługi zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

§10 
PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do chwilowych przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@moderngoldshop.pl

§ 11
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

4. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu lub powiadamiać o tym Klientów poprzez przesłanie e-mail posiadaczom Konta Klienta. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od udostępnienia informacji lub otrzymania powiadomienia. Informacja od Klienta o niewyrażeniu zgody na nowe brzmienie Regulaminu otrzymana przez Sprzedawcę w formie pisemnej, jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych Sklepu, opisane zostały w Polityce prywatności i cookies        

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.08.2022

7. Odstąpienie od umowy (załącznik):

Odstąpienie od umowy – pobierz